نوبت اول رو توی مشتت بگیر !!!

جلسه دوم از سری جلسات مشاوره آموزشی
برنامه ریزی جمع بندی دی ماه ویژه کنکور سراسری و امتحانات نوبت اول

از بودجه بندی آزمون هات جلو بزن !!!

جلسه اول از سری جلسات مشاوره آموزشی
آموزش طراحی برنامه ریزی فردی بر مبنای بودجه بندی آزمون های آزمایشی یا بودجه مدرسه